Jesteś tutaj: Start
Liceum niemieckie z protestanckim kościołem św. Jana

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zespół Archiwum Państwowego w Lesznie serdecznie wita na nowej stronie Archiwum.

Zachęcamy również do zapoznania się z zakresm działania Archiwum, który prezentujemy poniżej.

Zadania archiwów państwowych, a zatem także Archiwum Państwowego w Lesznie, określa art. 28 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą do zadań archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego /między innymi przez przejmowanie do Archiwum na wieczyste przechowywanie materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji o wartości historycznej/ ,
  • ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego /prowadzenie ewidencji posiadanego zasobu archiwalnego, opracowywanie inwentarzy i innych pomocy archiwalnych do zespołów, udostępnianie posiadanego zasobu archiwalnego w pracowni naukowej/,
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym /kontrole i lustracje archiwów zakładowych, wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, ekspertyzy archiwalne, zatwierdzanie i opiniowanie instrukcji kancelaryjnych, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz rzeczowych wykazów akt, szkolenia archiwistów zakładowych, konsultacje/,
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych,
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej /między innymi organizacja wystaw, przyjmowanie wycieczek szkolnych, opracowywanie informatorów o zasobie/.

Archiwum zajmuje się również zabezpieczanie dokumentacji osobowo-płacowej likwidowanych zakładów pracy. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2074) wprowadziła regulacje prawne odnośnie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. W myśl przepisów przechowywaniem takiej dokumentacji mogą zajmować się, obok prywatnych przedsiębiorców, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, związków rewizyjnych spółdzielni i Krajowej Rady Spółdzielczej, również archiwa państwowe.

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

"Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547–2017)"

22 listopada 2017

Upływający właśnie 2017 r. stanowi cezurę niezwykle istotną w dziejach Leszna. Mija bowiem 470 lat od nadania Lesznu praw miejskich przez sędziwego króla Zygmunta Starego. Przy okazji tej szacownej rocznicy, Archiwum Państwowe w Lesznie podjęło się trudu wydania publikacji pod tytułem Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547–2017), przypominającej barwne i złożone dzieje tego szlacheckiego grodu, założonego przez zasłużony dla historii Polski ród Leszczyńskich.

Czytaj więcej o: "Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547–2017)"

Utrudnienia dla użytkowników pracowni naukowej

16 listopada 2017

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 listopada 2017 r. (piątek) pracownia naukowa będzie czynna tylko do godz. 10.30

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej o: Utrudnienia dla użytkowników pracowni naukowej

Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

9 listopada 2017

6 listopada br. została ustanowiona Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest wojewoda wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach:

- nagroda główna

- nagroda dla młodych archiwistów

- nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:  Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego

Czytaj więcej o: Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego
Przejdź do -

Wystawa "Historia Leszna w archiwaliach. W 470 rocznicę nadania Lesznu praw miejskich"

9 listopada 2017

W upływającym 2017 r. przypada 470 rocznica nadania Lesznu praw miejskich. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Lesznie przy współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu postanowiły przygotować wystawę Historia Leszna w archiwaliach. W 470 rocznicę nadania Lesznu praw miejskich.

Wystawa przedstawia historię miasta w oparciu o materiały archiwalne zgromadzone w archiwach państwowych w Lesznie i Poznaniu. Na 15 wielkoformatowych planszach przedstawiono krótki zarys historii miasta uzupełniony o najciekawsze dokumenty, akta, tłoki pieczętne, zdjęcia, mapy, plany miasta, ryciny, widokówki. W gablotach natomiast prezentowane są oryginalne materiały archiwalne. Na uwagę zasługują zwłaszcza te udostępnione przez archiwum poznańskie tj. Księga grodzka wschowska, w której zachował się wpisany w 1597r. przywilej lokacyjny miasta Leszna z 30 IV 1547 roku. Zaprezentowano także z Akt miasta Leszno przywilej Jan III, króla polski, który na prośbę Rafała Leszczyńskiego, starosty wschowskiego, nadaje miastu Leszno prawo pobierania podatku od sukna z 31 sierpnia 1676 r., a także dokument w którym Rafał Leszczyński, wojewoda łęczycki, starosta generalny wielkopolski, sprzedaje za usługi grunt i plac pusty zwany Kopiec albo Kuchnia naprzeciwko zamku z przyległym małym placem od bramy Gronowskiej w Lesznie Kasprowi Gotfrydowi Dydrychowi serwitorowi i cukiernikowi królewskiemu i dworu jego w Poznaniu i Lesznie za 6000 złp. i czynszem 2 zł. cesarskich i uwalnia go od sądów i podatków miejskich, o czem zawiadamia magistrat w Lesznie z 20 luty 1694 r. Ważne dla historii miasta są także materiały zgromadzone w zespole Akt braci czeskich w Wielkopolsce. Zaprezentowane zostały dwa dokumenty z tego zespołu, w pierwszym dokumencie Stanisław I /Leszczyński/, król polski – potwierdza przywilej Bogusława Leszczyńskiego z 16 IX 1652, dotyczący zgody na pobudowanie nowego kościoła w Lesznie, 1708 r., w drugim natomiast Przecław i Jan Leszczyńscy potwierdzają przywilej Bogusława Leszczyńskiego z 16 IX 1652 dotyczący budowy nowego kościoła w zamian za zwrot obecnego kościoła katolikom, 1664 r.

Czytaj więcej o: Wystawa "Historia Leszna w archiwaliach. W 470 rocznicę nadania Lesznu praw miejskich"
Przejdź do -

Konferencja „Południowo-wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”

29 września 2017

Muzeum Ziemi Wschowskiej, wraz z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowym w Lesznie ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję popularno–naukową pt. „Południowo–wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”, która odbędzie się 29 września br. w siedzibie muzeum przy placu Farnym. Pracownicy IPN, a także goście z Zielonej Góry, Głogowa oraz wschowianie zreferują na niej problematykę dotyczącą ogólnych kwestii Kresów Wschodnich, a także dotyczącą sowieckiej oraz niemieckiej okupacji tej części dawnej Polski. Osobne bloki tematyczne konferencji dotyczyć będą zbrodni dokonanych przez oddziały ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności cywilnej na terenach Wołynia i tzw. Małopolski Wschodniej oraz ekspatriacji Polaków z tych regionów na zachód. W tym ostatnim bloku odbędzie się szczególnie interesujący dla wschowian wykład pani Barbary Ratajewskiej, traktujący o zasiedlaniu powiatu wschowskiego przez ludność z południowo-wschodnich województw II RP. Osobno zostanie omówiona problematyka dotycząca upamiętnienie losu Kresowian.

 

Czytaj więcej o: Konferencja „Południowo-wschodnie województwa II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Doświadczenie i pamięć”
Przejdź do -

Wystawa „Tradycja dziedzictwa – dziedzictwo tradycji. Techniki artystyczne narzędziem Konserwatora”

26 września 2017

25 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Grochowiaka miało miejsce otwarcie wystawy „Tradycja dziedzictwa – dziedzictwo tradycji. Techniki artystyczne narzędziem Konserwatora”. Wystawa została przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. St. Grochowiaka, Archiwum Państwowe w Lesznie, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie, Narodowy Instytut Dziedzictwa Pracownię Terenową w Trzebinach

Czytaj więcej o: Wystawa „Tradycja dziedzictwa – dziedzictwo tradycji. Techniki artystyczne narzędziem Konserwatora”