Archiwum Pandemii A.D. 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Pandemii A.D. 2020 - Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)

Każdego dnia wszyscy tworzymy historię. Udokumentujmy wspólnie ten szczególny czas, w którym żyjemy.

Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy - osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo, inne formy medialne i materiały publikowane na stronach internetowych, to cenne źródła dokumentujące zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Efektem akcji będzie wyjątkowa kolekcja dokumentacji z „czasów zarazy”, stworzona przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym. Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), gdzie każdy będzie mógł je przeglądać w formie online.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

e-mail: archiwumpandemii@archiwum.leszno.pl

tel: 65 526-97-19

 

Artykuły

Jak przekazać materiały?

7 maja 2020
  1. Forma przekazywanych materiałów jest dowolna od różnego typu dokumentów np. rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentację techniczną, po nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy.
  2. Przekazując materiał musisz być jego właścicielem, czyli może być on wytworzony tylko i wyłącznie przez Ciebie, albo powinieneś posiadać zgodę prawnego właściciela na dysponowanie nim.
  3. Każdy materiał powinien być opisany, aby jak najlepiej posłużył jego przyszłym badaczom i użytkownikom. W opisie należy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji.

 

W Archiwum Państwowym w Lesznie (ul. Solskiego 71) czeka na darczyńców specjalny pojemnik oznaczony hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”.  W pojemniku należy umieścić zbiory, które chcesz przekazać.

 W trakcie wizyty zostaniesz poproszony przez pracownika archiwum państwowego o podpisanie umowy darowizny. W umowie potwierdzasz przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi.

Wzór umowy

Jeśli chciałbyś zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, poinformuj o tym pracownika archiwum. Archiwum przygotuje dla Ciebie kopie przejmowanych materiałów w formie cyfrowej (w wyjątkowych przypadkach może być wykonana także kopia tradycyjna w późniejszym, uzgodnionym z Tobą terminie).

Skrzynka Archiwum Pandemii będzie otwierana po 4-5 dobach kwarantanny przekazanej dokumentacji. Wtedy też będzie możliwe sporządzenie dla Ciebie kopii i przesłanie ich na Twój adres pocztą elektroniczną. Po otwarciu skrzynki Archiwum Pandemii i zweryfikowaniu jej zawartości, otrzymasz od nas również egzemplarz umowy podpisanej przez dyrektora właściwego archiwum państwowego oraz z list od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z podziękowaniem za włączenie się do akcji.

Klauzula informacyjna

7 maja 2020

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Lesznie z siedzibą przy ulicy Ludwika Solskiego 71, 64-100 Leszno.

2.       W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Archiwum Państwowego w Lesznie wysyłając informację na adres e-mail: iod@archiwum.leszno.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4.       Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja umowy będą niemożliwe.

5.       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

   − upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków;

    − podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom informatycznym świadczącym usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych;

    − Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

    − instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.       Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną
w przepisach kancelaryjnych Archiwum Państwowego w Lesznie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.       Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

10.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tzw. profilowaniu.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-07
Data publikacji:2020-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Alicja Bodylska
Liczba odwiedzin:2661